Masážní salon Lucie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovny regeneračních a rekondičních služeb "Masážní salon Lucie"

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy mezi podnikatelem a provozovatelem provozovny služeb masérské, rekondiční a regenerační služby,adresa provozovny: Smilova 307, 530 02, Pardubice Identifikační číslo provozovny: 1109467140, IČ: 88226786 Dejdarová Lucie, není plátcem DPH zapsaným v živnostenském rejstříku.Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic, podnikajícína základě živnostenského oprávnění a Živnostenského listu vydaného dne11.10.2013 s identifikačním číslem 8822826 s provozováním živností:

• živnost vázaná od 11.10.2013 Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby Adresa pro doručování: Dejdarová Lucie , Družby 337, 530 09, Pardubice - Polabiny

Telefonní číslo: 774266111

Kontaktní e-mail: lucie.dejdarova@gmail.com
(dále jen "provozovatel")nakupujícím poskytovaných služeb ( dále jen "kupující" ), a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen "zákazník" ).

1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služeb služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem u odpovědné osoby.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým , osobním nebo online objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Zdravotní indispozice zákazníka

2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí apod.

2.3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. 8. VOP. a uvedenými v obecných opatřeních pro klienty přicházející na masáž včetně kontraindikací na stránkách provozovatele.

3. Objednávka termínu služeb

3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:

a) telefonicky

b) osobně při návštěvě provozovny Masážní salon Lucie provozovaných na adrese Smilova 307, 530 02, Pardubice

c) přes webové stránky provozovatele

3.2. Zákazník se před rezervací a zaplacením služby seznámil, a provedením rezervace plně souhlasí s požadavky uvedenými v obecných opatřeních pro klienty přicházející na masáž včetně kontraindikací na stránkách provozovatele.

4. Termín služby a podmínky k poskytnutí služeb

4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem. Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby.

4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel bude připraven na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra na místo určení, kde se má objednaná služba uskutečnit, kapacitu a přípravu před službou.

4.3. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, informujte o tom předem telefonicky a emailem, nejpozději však 25 hodin před zahájením objednané služby. (V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor nebo odpoví na email. ) Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla. Můžete napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

4.4. Marný příchod a neuskutečnění služby pro překážku ze strany zákazníkaJe-li provozovatel na místě sjednané závaznou objednávkou služby a zákazník neumožní uskutečnění objednané služby dle podmínek k poskytnutí služby, je to bráno za marný příchod a budou zákazníkovi účtovány položky dle platného Ceníku služeb - cena objednané služby - masáže a to s ohledem, zda se netýkala tato později sdělená absence ze strany zákazníka vážného zdravotního stavu, závažných osobních překážek nebo poruchy dopravního prostředku, vše podpořeno právně uznatelným potvrzujícím dokladem.

4.5. Podmínky k poskytnutí služby/Pozdní příchod
Služby jsou poskytovány na základě objednávek v čase a v místě smluveném se zákazníkem. Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

4.6. Neuskutečnění služby pro překážku ze strany provozovatele
Nedostaví-li se provozovatel bez předchozí omluvy k zákazníkovi nebo nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky - vážný zdravotní stav, závažné osobní překážky, havárii v provozovně, poruchu na zařízení, poruchu na dopravním prostředku, bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.

5. Odmítnutí masáže(služby)

Masáž(služba) může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž (službu)v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž(službu) v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže(služby)vyjadřuje nepřístojným způsobem, obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)

6. Předčasné ukončení masáže(služby)

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění nebo
b) během masáže (služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek nebo
c) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů nebo
d) během masáže(služby) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)

7. Příchod do prostor zákazníka

7.1.Vstupem do prostor zákazníka vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti služeb provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

7.2. Každý zákazník povinen dbát pokynů provozovatele.

7.3. V případě smluvené masáže nebo terapie dítěte nebo osoby, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu je vždy vyžadována přítomnost jedné doprovázející dospělé osoby.

7.4. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti ( i šperky) odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti (i šperky) ponechat uschované mimo místo poskytování služby už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže části těla, kde by byla cennost(šperk) překážkou a stěžovala by práci maséra.

7.5. Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal.

7.6. Odchod z místa služby
Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky služby se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

8. Informovaný souhlas zákazníka

8.1. Zákazník je před první masáží(službou) instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

8.2. Zákazník je před následnou masáží(službou) tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž(služba)a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas, a že se obeznámil se všemi podmínkami a opatřeními pro klienty přicházející na masáž.

9. Cena služeb a platební podmínky

9.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.

10. Cena služeb a platební podmínky

10.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.

10.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před ukončením, a to těmito způsoby:

a) V hotovosti v místě poskytnutí služby k rukám provozovatele.
b) Odečtením ceny služby z dárkového poukazu. Je-li hodnota dárkového poukazu vyšší než cena vybrané služby zákazníkem, peníze se nevrací. Zákazník si však může doplatit případný rozdíl objednáním následné služby.
c) Přes webové rozhraní na stránkách provozovatele při provedení závazné rezervace.

d) Bezhotovostně prostřednictvím aplikace Benefit plus kartou či online objednávkou přes rozhraní Benefit plus.

10.3. V případě požadavku na zaslání dárkového poukazu poštou, je klient povinen uhradit provozovateli mimo kupní ceny poukazu také náklady spojené s dodáním a balením zboží.

10.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná ihned po poskytnutí služby.

10.5. V případě bezhotovostní platby na účet provozovatele je klient povinnen uvádět své jméno jako indikátor platby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem a to nejméně 24h. před poskytnutím služby. Závazek klienta je splněn připsáním platby na účet provozovatele.

11.Dárkové poukazy

11.1. Poukaz není směnitelný za peníze.Hodnotu poukazu je možné vyčerpat jednorázovým nákupem nebo postupným čerpáním a to nejdéle do 6 měsíců od prvního čerpání.

11.2. Délka platnosti poukazu je maximálně 6 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby.

11.3. Platnost poukazu je uvedena na přední nebo zadní straně, v případě zakoupení nebo vyzvednutí objednávky v provozovně, společně s razítkem a podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.

11.4. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.

11.5. Pokud vlastníte dárkový poukaz, nenechávejte čerpání až na poslední chvíli. Zejména odpolední termíny jsou velmi rychle zaplněny, proto doporučujeme objednávat se min. 3-4 týdny dopředu. Na objednání po splatnosti nemusí být brán zřetel. Zjistíte-li, že nestihnete vyčerpání do splatnosti z důvodů zdravotních, zavolejte, prosím, domluvíme se na posunutí platnosti poukazu nebo za sebe můžete poslat náhradu s poukazem.

11.6.Ceník služeb

11.7.Cenik je dostupný k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele.Ceny platí pro aktuální provozní dobu uvedenou na webových stránkách provozovatele nebo navýšena v případě dohodnutí termínu mimo pracovní dny. A to tak, že bude k ceně připočten na základě vzájemné dohody smluvní příplatek, který však nepřevýší zvyklou cenu o více než 100 % z ceny, která je stanovena v pracovní den. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH.

11.8. Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem.

11.9. Platba za objednané služby se provádí před absolvováním procedury, v případě dárkových poukazů, odevzdá zákazník poukaz před absolvováním procedury provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku.

11.10.Zrušení termínu v čase delším než 72h. před termínem je bez penalizace. Zrušení termínu v čase kratším než 72h. je zpoplatněn 50% z ceny zrušené masáže. Zrušení termínu v čase kratším než 48h. je zpoplatněn 100%.

12. Reklamace služeb

12.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

12.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo elektronicky na email:

lucie.dejdarova@gmail.com

12.3. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

12.4. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímám písemné reklamace:
- v místě podnikání.

12.5. Případné stížnosti vyřizuji písemně, prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené níže.K poskytování služeb jsem oprávněn na základě živnostenského oprávnění (článek 1.1) Moje činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

12.6. Ve vztahu k mým zákazníkům nejsem vázána žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržuji.

13. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

13.1. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník (i návštěvník) souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele – obsluhujícího.

13.2. Za děti zodpovídá rodič.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Prohlašuji, že nejsem ochoten nést jakoukoliv zodpovědnost za důsledky a komplikace, které by mohly zamlčením významných skutečností o Vašem aktuálním zdravotním či psychickém stavu přímo či nepřímo ohrozit bezpečnost a účinky provedené služby.

14.2. ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ SLUŽBY JE NAŠE I VAŠE PRÁVO

Máte plné právo bez vysvětlení odmítnout provedení dohodnuté služby, pokud se okolnosti setkání v provozovně nebo náš zdravotní či psychický stav podle vás ukáže nevhodný, a my s Vámi budeme i souhlasit.Na druhou stranu si také i my si vyhrazujeme právo odmítnout Vám provedení služby, pokud splňujete některá z níže uvedených kritérií.Obecně platí, že služby neprovádíme buďto vůbec, omezeně, nebo pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře či terapeuta v těchto případech:

• Ženám v prvních 3 měsících těhotenství nikdy oblasti bederní páteře ani pánve a kyčlí.

• Osobám očividně podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek. Ty bez výjimky nemasíruji nikdy.

• Osobám očividně akutně nachlazeným nebo nemocným. Ty nemasíruji vůbec.

• Osobám očividně psychicky nestabilním, rozrušeným nebo nepříčetným.Ty nemasíruji vůbec.

• Osobám s přecitlivělou kůží nebo čerstvě zhojenými ranami. Provádím pouze vybrané druhy masáží.

• Osobám s akutními zraněními nebo dosud nezhojenými ranami. Provádím pouze vybrané druhy masáží.

• Osobám se začínajícími křečovými žilami a viditelnými vlásečnicemi. Provádím pouze vybrané druhy masáží.

• Osobám s křečovými žilami ve vyšších stadiích komplikovanosti. Provádím pouze ty masáže, které písemně doporučí ošetřující lékař či terapeut.

• Osobám čerstvě po operaci. Provádím pouze vybrané druhy masáží v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.

• Osobám s hojícími se vnitřními zraněními. Provádím pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.

• Osobám podstupujícím systematickou terapii. Provádím pouze vybrané druhy masáží v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.


15. Platnost a účinnost

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

Zrušení termínu masáže v čase delším než 72hod. před masáží bez penalizace.

Zrušení termínu masáže v čase kratším než 72h. - 50 % z ceny zrušené masáže.Zrušení termínu masáže v čase kratším než 48 hod. před masáží -100 % z ceny zrušené masáže.V případě Odmítnutí masáže(služby) - bod 5.VOB, Předčasné ukončení masáže(služby) - bod 6. VOBzákazník zaplatí 100 % z ceny masáže(služby), tj. nebude mu zaplacená částka navrácena ani nabídnut náhradní termín ze strany provozovatele. Laskavě se vyvarujte i dalších pokusů návštěvy našeho studia.Reklamace služeb viz bod 12. VOB
Odstoupení od smlouvy viz bod 14. VOB
Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.
Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.07.2022 a mohou být kdykoliv upraveny bez předchozího upozornění.